Przewodnik po Funduszu – FAQ

Przewodnik po Funduszu – FAQ


Przewodnik po Funduszu – FAQ

Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia w największych polskich aglomeracjach. Pozwoli to na zwiększenie mobilności zawodowej Polaków i stworzy realną alternatywę dla kredytu hipotecznego. Wynajmując mieszkanie od właściciela instytucjonalnego, jakim jest Fundusz, najemca zyska pewność stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania. Tworząc Fundusz Mieszkań na Wynajem chcemy stworzyć nowe standardy na rynku najmu i spopularyzować najem mieszkań realizowany przez instytucjonalnych wynajmujących.

Fundusz Mieszkań na Wynajem działa na zasadach komercyjnych w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Aktualnie oferuje możliwość wynajmu mieszkań w w Poznaniu, Piasecznie, Gdańsku, Krakowie, Warszawie oraz we Wrocławiu. O kolejnych nieruchomościach oddawanych pod wynajem będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.funduszmieszkan.pl

Fundusz Mieszkań na Wynajem jest w trakcie analizy kilkudziesięciu projektów zlokalizowanych w największych aglomeracjach: warszawskiej, trójmiejskiej, krakowskiej, wrocławskiej, łódzkiej, poznańskiej i śląskiej. Łącznie jest to ponad 3 000 mieszkań na różnych etapach budowy. Lokale te będą udostępniane najemcom w latach 2015 – 2017.

Lista najważniejszych pytań i odpowiedzi związanych z Funduszem Mieszkań na Wynajem oraz ofertą mieszkań do wynajęcia:

 1. Kto może wynająć mieszkanie od Funduszu Mieszkań na Wynajem?
 2. Czy mogę wynająć od Funduszu mieszkanie na cele inne niż mieszkaniowe?
 3. Na jaki okres mogę wynająć mieszkanie? Czy jest możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres?
 4. Czy jest możliwość skrócenia okresu najmu?
 5. Jak kształtują się oferowane przez Fundusz ceny najmu w porównaniu do rynku?
 6. Ile kosztuje wynajęcie mieszkania?
 7. Co oznaczają i co zawierają opłaty indywidualne?
 8. Na jakiej podstawie będę dokonywał płatności za wynajem mieszkania?
 9. Jakie są zobowiązania Wynajmującego?
 10. Jaki jest standard mieszkań do wynajęcia oferowanych przez Fundusz Mieszkań na Wynajem?
 11. Czy Najemca będzie mógł dokonywać zmian w standardzie wykończenia i wyposażenia mieszkania, które użytkuje?
 12. Czy poza mieszkaniem mogę wynająć także miejsce parkingowe lub komórkę lokatorską?
 13. Czy mogę zarezerwować mieszkanie przed jego obejrzeniem?
 14. Czym charakteryzuje się umowa najmu okazjonalnego (dla osób fizycznych)?
 15. Czym charakteryzuje się umowa najmu zawierana z firmami?
 16. Jakich zabezpieczeń wymaga Fundusz Mieszkań na Wynajem od Najemcy?
 17. W jaki sposób będzie weryfikowana zdolność do płacenia czynszu w przypadku osób fizycznych, które podpiszą umowę najmu okazjonalnego?
 18. W jaki sposób będzie weryfikowana zdolność do płacenia czynszu w przypadku firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które podpiszą standardową umowę najmu?
 19. Kiedy będę mógł się wprowadzić do mieszkania?
 20. Czy będę mógł zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?
 21. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o mieszkaniach do wynajęcia?


Kto może wynająć mieszkanie od Funduszu Mieszkań na Wynajem?

Fundusz Mieszkań na Wynajem oferuje mieszkania zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm. Najemcą może zostać każda osoba indywidualna (osoba fizyczna) spełniająca kryteria finansowe określone przez Fundusz, niezależnie od tego czy jest osobą aktywną zawodowo (pracownikiem, pracodawcą), osobą uczącą się (studentem), czy emerytem lub rencistą.
Do Umowy najmu może przystąpić, jako Najemca jedna lub więcej osób. W przypadku, gdy stroną umowy jest więcej niż jeden osoba, zdolność finansowa będzie analizowana zbiorczo – możliwości finansowe poszczególnych osób mających być stroną umowy (umowa wspólna) będą składowymi całej wiarygodności finansowej umożliwiającej wynajem.
Firmy mogą wynajmować mieszkania zarówno na cel mieszkaniowy dla pracowników, jak i do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.


Czy mogę wynająć od Funduszu mieszkanie na cele inne niż mieszkaniowe?

W przypadku osób fizycznych z wynajmowanego lokalu mieszkalnego można korzystać wyłącznie w celach mieszkaniowych. Nie można w nim prowadzić (w celach zarobkowych lub nieodpłatnie) jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej, produkcyjnej, politycznej, religijnej, dobroczynnej, reklamowej oraz jakichkolwiek działań naruszających porządek domowy, dobre obyczaje lub dobra osobiste innych osób. Mieszkania nie można także podnajmować innym osobom.
Firmy mogą wynajmować mieszkania zarówno na cel mieszkaniowy dla pracowników, jak i do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Kto może mieszkać ze mną w wynajmowanym mieszkaniu?

Współużytkownikami mieszkania mogą być osoby zadeklarowane przez Najemcę, które mieszkają z nim na stałe lub korzystają z wynajmowanego mieszkania okresowo. Najemca zobowiązany jest podać Wynajmującemu liczbę takich osób oraz ich dane osobowe.

Na jaki okres mogę wynająć mieszkanie? Czy jest możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres?

Umowa najmu może zostać zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy – licząc od daty przekazania mieszkania Najemcy. Po tym okresie będzie możliwość przedłużenia umowy z Funduszem, o ile Najemca wystąpi z takim wnioskiem na 2 miesiące przed upływem ustalonego okresu najmu.

Czy jest możliwość skrócenia okresu najmu?

Umowa jest zawarta na czas określony, zgodnie z wyborem Najemcy. W szczególnych przypadkach wskazanych w umowie, Najemca ma możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jak kształtują się oferowane przez Fundusz ceny najmu w porównaniu do rynku?

Ceny oferowane przez Fundusz są atrakcyjne w porównaniu do cen rynkowych. Potwierdzają to zarówno analizy przeprowadzone na nasze zlecenie przez zewnętrznych ekspertów rynku nieruchomości, jak i nasze własne badania rynku prowadzone na bieżąco w oparciu o ogólnodostępne oferty najmu w bezpośrednim otoczeniu naszej inwestycji.  Badania te obejmują zarówno ceny, jak i standard oferowanych na wynajem mieszkań.

Dodatkowe atuty najmu w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem to: wspomniany już standard oferowanych mieszkań, gwarancja stabilności warunków umowy, przewidywalność decyzji właściciela oraz poziom usług wsparcia dla najemców.

Ile kosztuje wynajęcie mieszkania?

Wysokość czynszu zależy od okresu najmu według następujących przedziałów:

 1. od 6 do 23 miesięcy
 2. od 24 do 48 miesięcy

Im dłuższy okres najmu, tym niższa cena.

Na stronie https://funduszmieszkan.pl cena podana przy ofercie danego mieszkania dotyczy okresu najmu od 24 do 48 miesięcy. W treści każdej oferty znajduje się szczegółowy cennik dotyczący krótszego okresu najmu.

Podstawowymi składnikami ceny najmu są:

 1. Czynsz należny z tytułu oddania Najemcy do używania mieszkania. Wysokość czynszu wynika z metrażu danego mieszkania oraz innych parametrów stanowiących o jego atrakcyjności takich jak np. rozkład mieszkania, standard wykończenia i wyposażenia, piętro, na którym mieszkanie się znajduje, widok z okna, usytuowanie względem stron świata, balkon, taras, ogródek, itp. Wysokość czynszu zależy także od okresu, na jaki zostanie zawarta umowa najmu;
 2. Opłaty eksploatacyjne rozumiane są, jako udział Najemcy (w części przypadającej na jego mieszkanie) w kosztach i opłatach ponoszonych przez Wynajmującego, które dotyczą nieruchomości, jako całości, w szczególności tych związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej, jej urządzeń i instalacji, a także napraw, prac konserwacyjnych oraz sprzątania nieruchomości;
 3. Opłaty licznikowe związane z indywidualnym zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania w wynajmowanym przez Najemcę mieszkaniu, a także koszty odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów i utylizacji śmieci.

Czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz odprowadzana do gminy opłata za wywóz śmieci są płatne przez Najemcę miesięcznie z góry, nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca.
Opłaty eksploatacyjne są płatne w formie miesięcznych zaliczek i rozliczane raz w roku nie później niż do 31 marca każdego roku, na podstawie faktycznych kosztów poniesionych przez Wynajmującego na świadczenia eksploatacyjne. Najemca zapłaci ewentualną różnicę pomiędzy wpłaconymi zaliczkami, a jego faktycznym udziałem. W przypadku nadwyżki, nadpłata będzie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek na opłaty eksploatacyjne i opłaty licznikowe.

Należności za media takie jak energia elektryczna, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków oraz w sezonie grzewczym dodatkowo centralne ogrzewanie są naliczane co miesiąc z dołu na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z odczytu liczników.


Co oznaczają i co zawierają opłaty indywidualne?

Są to opłaty ponoszone przez Najemcę na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcami mediów i usług, a dotyczące kosztów związanych z:

 1. korzystaniem z usług telekomunikacyjnych (telefonu, Internetu), TV kablowej i innych urządzeń, które mogą być zamontowane w mieszkaniu;
 2. wymianą źródeł światła w mieszkaniu;
 3. bieżącymi naprawami wyposażenia (za wyjątkiem wyposażenia AGD), naprawami instalacji poza pionami (baterie umywalkowe, deski sedesowe itd.);
 4. wykupieniem ubezpieczenia OC i ubezpieczenie mienia ruchomego stanowiącego własność Najemcy, a znajdującego się w mieszkaniu.


Na jakiej podstawie będę dokonywał płatności za wynajem mieszkania?

Faktura będzie wystawiana do pierwszego dnia miesiąca, za który płatność jest należna i dostarczana Najemcy na wskazany przez niego adres email.

Jakie są zobowiązania Wynajmującego?

Wynajmujący jest zobowiązany do:

 1. przeprowadzania przeglądów okresowych rocznych lokalu oraz remontów i napraw,
 2. zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem i umożliwiających Najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania.


Jaki jest standard mieszkań do wynajęcia oferowanych przez Fundusz Mieszkań na Wynajem?

Mieszkania oferowane przez Fundusz Mieszkań na Wynajem będą wykonane w standardzie „pod klucz”. Oznacza to, iż wykończone będą wszystkie elementy mieszkania: podłogi, sufity, ściany, zamontowane drzwi wewnętrzne oraz oświetlenie. Oferowane mieszkania będą także miały kompleksowo wyposażone kuchnie i łazienki. Opis tego wyposażenia znajduje się w ofercie poszczególnych mieszkań.

Czy Najemca będzie mógł dokonywać zmian w standardzie wykończenia i wyposażenia mieszkania, które użytkuje?

Najemca nie może dokonywać w mieszkaniu żadnych prac adaptacyjnych, budowlanych, czy zmian ingerujących w konstrukcję budynku oraz standard wykończenia i wyposażenia wnętrza. Przeprowadzenie takich prac będzie uprawniało Wynajmującego do żądania przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego na koszt Najemcy.

Najemca może dokonywać drobnych bieżących napraw wyposażenia lub instalacji mieszkania, zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji Technicznej stanowiącej załącznik do Umowy Najmu.

Czy poza mieszkaniem mogę wynająć także miejsce parkingowe lub komórkę lokatorską?

Najemca może wynająć komórkę lokatorską, miejsce parkingowe położone na parkingu podziemnym lub naziemnym, o ile te są dostępne w danej lokalizacji.

Ceny komórek lokatorskich i miejsc parkingowych są podane w cenniku znajdującym się na stronie https://funduszmieszkan.pl

Czy mogę zarezerwować mieszkanie przed jego obejrzeniem?

Fundusz Mieszkań na Wynajem oferuje możliwość rezerwacji mieszkań znajdujących się aktualnie w ofercie na stronie www.funduszmieszkan.pl. Rezerwacje dokonywane są na etapie wstępnej komercjalizacji, czyli w czasie, gdy mieszkanie jest wykańczane i wyposażane zgodnie z opisem znajdującym się w ofercie. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.funduszmieszkan.pl lub telefonicznie, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Termin dostępności mieszkań określony jest w ofercie. Po tym terminie umówimy się na obejrzenie mieszkania. Po obejrzeniu mieszkania pozostanie jedynie dopełnienie formalności związanych z podpisaniem umowy najmu.

Rezerwacje będą dokonywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Czym charakteryzuje się umowa najmu okazjonalnego (dla osób fizycznych)?

Mieszkania należące do Funduszu Mieszkań na Wynajem są wynajmowane osobom fizycznym zgodnie z zasadami najmu okazjonalnego. Forma ta dotyczy jedynie lokali służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.) – istnieją dwie możliwości udostępnienia mieszkania przez właściciela (Wynajmujący) dla Najemcy.

 1. Umowa odpłatnego używania lokalu
 2. Umowa najmu okazjonalnego. Umowa najmu okazjonalnego określa wysokość czynszu oraz sposób rozliczeń opłat dodatkowych, np. za media lub sprzątanie budynku. Zawierana jest na z góry określony okres, który może ulec przedłużeniu. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów – niezbędną częścią umowy najmu okazjonalnego jest wskazanie alternatywnego miejsca zamieszkania, w przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. W związku z tym Najemca jest zobowiązany do:
  1. złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w przypadku rozwiązania umowy najmu;
  2. wskazania innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opuszczenia mieszkania.

Fundusz Mieszkań na Wynajem będzie korzystał z możliwości wypowiedzenia umowy najmu w wyjątkowych sytuacjach, takich jak np.: brak płatności za wynajem mieszkania oraz rażące naruszanie zasad użytkowania lokalu.

Czym charakteryzuje się umowa najmu zawierana z firmami?

Z firmami zawierana jest standardowa umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Jakich zabezpieczeń wymaga Fundusz Mieszkań na Wynajem od Najemcy?

Dla osób fizycznych:

W ramach umowy najmu proponowanej przez Fundusz Mieszkań na Wynajem wymagane są następujące zabezpieczenia:

 1. Kaucja (równowartość czynszu za 1 miesiąc i opłaty eksploatacyjnej).
 2. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do obowiązku dokonania wszelkich płatności wymaganych zgodnie z umową.
 3. Spełnienie wymagań związanych z najmem okazjonalnym:
  1. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do opróżnienia i wydania wynajmowanego mieszkania;
  2. Oświadczenie o wskazaniu innego lokalu, w którym Najemca będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia i wydania wynajmowanego mieszkania;
  3. Oświadczenie osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu zamiennego.

Zabezpieczenia opisane w punktach 2,3, sporządzane są w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne związane ze sporządzaniem takich dokumentów ponosi Wynajmujący, o ile Najemca wyrazi zgodę na zawarcie aktu notarialnego przed wskazanym notariuszem.

Zabezpieczenia te powinny zostać przekazane przez Najemcę w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy najmu, ale nie później niż w dacie przekazania mieszkania Najemcy.

Dla firm:

W ramach umowy najmu proponowanej przez Fundusz Mieszkań na Wynajem wymagane są następujące zabezpieczenia:

 1. Kaucja: w przypadku wynajmu w celu mieszkaniowym – równowartość czynszu za 1 miesiąc i opłaty eksploatacyjnej; w przypadku najmu w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej – równowartość czynszu za 3 miesiące i opłaty eksploatacyjnej.
 2. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do obowiązku dokonania wszelkich płatności wymaganych zgodnie z umową.
 3. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do opróżnienia i wydania wynajmowanego mieszkania;
 4. Polisa OC i mienia Najemcy.

Zabezpieczenia opisane w punktach 2,3, sporządzane są w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne związane ze sporządzaniem takich dokumentów ponosi Najemca.
Zabezpieczenia te powinny zostać przekazane przez Najemcę w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy najmu, ale nie później niż w dacie przekazania mieszkania Najemcy.


W jaki sposób będzie weryfikowana zdolność do płacenia czynszu w przypadku osób fizycznych, które podpiszą umowę najmu okazjonalnego?

Weryfikacja zdolności do regulowania zobowiązań wynikających z umowy (czynsz, opłaty za indywidualne zużycie mediów, inne) będzie realizowana w oparciu o dokumenty udostępnione przez potencjalnego najemcę.  Będziemy prosili o dostarczenie następujących dokumentów:

dotyczy wszystkich osób:

 • Ważny dokument tożsamości zawierający nr identyfikacyjny PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

w przypadku osób aktywnych zawodowo (pracujących na podstawie umowy):

 • umowa: o pracę / umowa o dzieło / umowa zlecenie / kontrakt menedżerski / kontrakt marynarski / umowa służby kontraktowej (policja, wojsko) / umowa rezydencka (lekarze rezydenci) / umowa dot. zatrudnienia zagranicą lub zaświadczenie o zarobkach,
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustaw,
 • wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy,
 • oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody (np. kredyt, leasing, alimenty…).

w przypadku osób uczących się (studenci, doktoranci):

 • zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalnym, naukowym, za wybitne osiągnięcia, doktoranckie),
 • wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy,
 • oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

w przypadku osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie):

 • ostatni odcinek emerytury lub renty lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto,
 • ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego na konto,
 • oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

w przypadku osób pracujących na własny rachunek (działalność gospodarcza pozarolnicza):

Zależnie od wybranej formy opodatkowania:

NA ZASADACH OGÓLNYCH:

 • Wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela);
 • PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;

NA PODSTAWIE RYCZAŁTU:

 • ewidencja przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • PIT-28 za ostatni rok;

NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ:

 • oświadczenie o osiąganych dochodach (Karta podatkowa) / Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku
 • wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące.

Dla każdej z powyższych form opodatkowania:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach,
 • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody (zgodnie z załączonym wzorem).

Na stronie www.funduszmieszkan.pl znajduje się kalkulator, dzięki któremu można samodzielnie zweryfikować swoje możliwości finansowe. Wynik tej weryfikacji ma jednak znaczenie jedynie poglądowe i nie jest równoznaczny z wynikiem prowadzonej przez nas weryfikacji finansowej. Samodzielne zweryfikowanie możliwości finansowych za pomocą kalkulatora na stronie www.funduszmieszkan.pl  ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.


W jaki sposób będzie weryfikowana zdolność do płacenia czynszu w przypadku firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które podpiszą standardową umowę najmu?
Weryfikacja zdolności do regulowania zobowiązań wynikających z umowy (czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za indywidualne zużycie mediów) będzie realizowana w oparciu o dokumenty udostępnione przez potencjalnego najemcę. Będziemy prosili o dostarczenie następujących dokumentów:

w przypadku spółek i innych osób prawnych:

 • KRS
 • REGON
 • NIP
 • sprawozdania finansowe F01 i F02

lub

 • deklaracja CIT
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach;
 • zgoda na weryfikację pod kątem zdarzeń negatywnych w Rejestrze Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (pisemne upoważnienie);

w przypadku osób fizycznych pracujących na własny rachunek (działalność gospodarcza pozarolnicza)

 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • REGON
 • NIP

Zależnie od wybranej formy opodatkowania:
NA ZASADACH OGÓLNYCH:

 • wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela);
 • PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;

NA PODSTAWIE RYCZAŁTU:

 • ewidencja przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • PIT-28 za ostatni rok;

NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ:

 • oświadczenie o osiąganych dochodach (Karta podatkowa) / Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku
 • wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące.

Dla każdej z powyższych form opodatkowania:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach;
 • zgoda na weryfikację pod kątem zdarzeń negatywnych w Rejestrze Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (pisemne upoważnienie)


Kiedy będę mógł się wprowadzić do mieszkania?

Przekazanie mieszkania odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – po przekazaniu przez Najemcę wymaganych zabezpieczeń do Umowy najmu.

Czy będę mógł zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

Tak, Fundusz Mieszkań na Wynajem oferuje Najemcom możliwość zameldowania się w wynajmowanym mieszkaniu. Dotyczy to osób wskazanych, jako współużytkownicy w Umowie najmu.


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o mieszkaniach do wynajęcia?

Wszystkim zainteresowanym ofertą mieszkań na wynajem zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: 801 800 388 lub +48 22 468 84 60 dla użytkowników wykonujących połączenie z telefonu komórkowego lub z zagranicy (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
 • pod adresem email: cok@funduszmieszkan.pl

Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem:

 • udziela informacji i zapewnia wsparcie wszystkim osobom zainteresowanym najmem mieszkań od Funduszu Mieszkań na Wynajem,
 • zapewnia pomoc w załatwieniu wszelkich spraw i formalności w zakresie wynikającym z umowy najmu.