Zasady oferowania mieszkań – klient indywidualny

Zasady oferowania mieszkań – klient indywidualny


Warszawa, 11 maja 2016 r.

Zasady oferowania mieszkań na wynajem
Funduszu Mieszkań na Wynajem
Klienci indywidualni

 1. Zgłoszenia zainteresowania najmem mieszkania w ramach Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych FIZ AN („Fundusz Mieszkań na Wynajem” lub „Fundusz”) można dokonać poprzez stronę internetową www.funduszmieszkan.pl, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta („COK”) pod numer 801 800 388 lub +48 22 468 84 60 lub też zgłaszając się osobiście bezpośrednio do Biura Lokalnego. Centrum Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, godziny pracy Biur Lokalnych ustalone są indywidualnie dla każdej z inwestycji.
 2. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana zawarciem umowy najmu, jako najemca, zwana w dalszej części niniejszych zasad Potencjalnym Najemcą. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane ze wskazaniem danych innej osoby niż Potencjalny Najemca, zgłoszenie takie podlega anulowaniu. Weryfikacja zgłoszenia w tym zakresie następuje w trakcie rozmowy telefonicznej konsultanta COK.
 3. Konsultant COK będzie kontaktował się z Potencjalnymi Najemcami zgłaszającymi zainteresowanie najmem przez stronę internetową, rozpoczynając od najwcześniej zarejestrowanego zgłoszenia.
 4. Jeżeli zainteresowanie zawarciem umowy najmu konkretnego mieszkania zgłosi więcej niż jeden Potencjalny Najemca, zostanie utworzona lista rezerwowa zgodna z kolejnością zgłoszeń. Lista rezerwowa będzie obejmowała nie więcej niż dziewięć zgłoszeń. Fundusz zastrzega możliwość usunięcia ogłoszenia z ofertą wynajmu ze strony internetowej www.funduszmieszkan.pl, w sytuacji, gdy lista rezerwowa wyniesie przynajmniej trzy zgłoszenia.
 5. W przypadku rezygnacji przez Potencjalnego Najemcę lub anulowania zgłoszenia, konsultant COK skontaktuje się z kolejnym Potencjalnym Najemcą z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 6. W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej, konsultant COK będzie kontaktował się telefonicznie z osobą dokonującą zgłoszenia, na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Konsultant COK podejmie czynności zmierzające do uzyskania połączenia telefonicznego z osobą dokonującą zgłoszenia trzykrotnie, w ciągu trzech następujących po sobie dniach roboczych, o różnych porach dnia. Jeżeli żadna z tych prób nie zakończy się połączeniem z osobą dokonującą zgłoszenia, zgłoszenie zostanie anulowane, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia sama skontaktuje się z COK nie później niż w terminie, o którym mowa w zdaniu następnym.. Podczas trzeciej próby połączenia (o ile czynność ta będzie możliwa do zrealizowania), zostanie pozostawiona na poczcie głosowej następująca informacja: „Dzień dobry, tu FMnW. Ponieważ nie możemy się do dodzwonić, prosimy o kontakt z COK, pod numerem 801 800 388 do jutra, do godziny 18:00. Brak kontaktu będzie skutkował anulowaniem zgłoszenia.”
 7. Dokonanie przez osobę zainteresowaną więcej niż jednego zgłoszenia dotyczącego tego samego mieszkania będzie uznawane za jedno zgłoszenie, skuteczne z chwilą dokonania pierwszego zgłoszenia.
 8. Jeżeli osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu dokona zgłoszeń dotyczących więcej niż jednego mieszkania, ważność zachowuje zgłoszenie pierwsze w kolejności, pozostałe są anulowane.
 9. Konsultant COK – w trakcie rozmowy telefonicznej z Potencjalnym Najemcą dokonującym zgłoszenia lub takim, który zarejestrował zgłoszenie na stronie internetowej – zweryfikuje poprawność zgłoszenia, po czym przedstawi szczegółowo ofertę i zasady najmu okazjonalnego. Następnie, na podstawie informacji uzyskanych od Potencjalnego Najemcy, konsultant COK dokona wstępnej oceny spełnienia przez Potencjalnego Najemcę warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu okazjonalnego. W szczególności ocenie podlegać będzie zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego, W szczególności ocenie podlegać będzie zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego (czynsz, opłaty) oraz spełnienie warunków do zawarcia umowy najmu okazjonalnego, m. in. możliwość wskazania lokalu, w którym Potencjalny Najemca zamieszka w razie rozwiązania umowy najmu.
 10. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji poprawności zgłoszenia Potencjalny Najemca nie będzie mógł kontynuować rozmowy z konsultantem COK, zostanie uzgodniony odpowiedni dla zgłaszającego termin kolejnej rozmowy – wówczas zastosowanie będą miały zasady określone w pkt 6.
 11. W przypadku osobistej wizyty Potencjalnego Najemcy w Biurze Lokalnym, pracownik Biura Lokalnego przedstawi szczegółowo ofertę i zasady najmu okazjonalnego. Następnie, na podstawie informacji uzyskanych od Potencjalnego Najemcy, pracownik Biura Lokalnego dokona wstępnej oceny spełnienia przez Potencjalnego Najemcę warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu okazjonalnego. W szczególności ocenie podlegać będzie zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego (czynsz, opłaty) oraz spełnienie warunków do zawarcia umowy najmu okazjonalnego, m. in. możliwość wskazania lokalu, w którym Potencjalny Najemca zamieszka w razie rozwiązania umowy najmu.
 12. W ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem oferowane do wynajęcia są zarówno mieszkania zlokalizowane w gotowych już inwestycjach, jak i mieszkania, zlokalizowane w inwestycjach będących w trakcie realizacji.
 13. W przypadku mieszkań zlokalizowanych w inwestycjach będących w trakcie realizacji po dokonaniu wstępnej pozytywnej oceny dotyczącej spełniania warunków umożliwiających zawarcie umowy przez Potencjalnego Najemcę oraz po potwierdzeniu przez Potencjalnego Najemcę zainteresowania najmem mieszkania, konsultant COK poinformuje Potencjalnego Najemcę o wymaganych dokumentach potwierdzających dane osobowe Potencjalnego Najemcy oraz zdolność do regulowania przez niego zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego (czynsz, opłaty). W przypadku płatności z góry za cały okres najmu, realizowana jest jedynie weryfikacja formalna, mająca na celu potwierdzenie tożsamości Potencjalnego Najemcy oraz jego adresu stałego pobytu.
 14. W przypadkach, o których mowa w pkt 13, niezwłocznie po zaistnieniu technicznych możliwości obejrzenia mieszkania, Potencjalny Najemca posiadający rezerwację zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie o możliwości obejrzenia mieszkania i poproszony o kontakt z COK w celu umówienia terminu. Potencjalny Najemca ma prawo zrezygnować z osobistego oglądania mieszkania. W takim wypadku, na jego wyraźnie żądanie (wyrażone na piśmie), przedstawiona mu będzie jedynie dokumentacja fotograficzna. Po obejrzeniu mieszkania (lub dokumentacji fotograficznej) Potencjalny Najemca ma 1 dzień roboczy na przekazanie swojej decyzji odnośnie najmu. Brak decyzji w tym terminie będzie skutkował anulowaniem zgłoszenia.
 15. W przypadku mieszkań zlokalizowanych w zrealizowanych już inwestycjach Potencjalny Najemca posiadający rezerwację zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie o możliwości obejrzenia mieszkania i poproszony o kontakt z COK w celu umówienia terminu. Najemca jednocześnie zostanie poinformowany czy w danym momencie, po spełnieniu przesłanej określonych niniejszymi Zasadami, możliwe jest zawarcie umowy najmu lokalu okazjonalnego czy niezbędne będzie wpierw podpisanie umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego. Najemca ma prawo zrezygnować z osobistego oglądania mieszkania. W takim wypadku, na jego wyraźnie żądanie (wyrażone na piśmie), przedstawiona mu będzie jedynie dokumentacja fotograficzna.
 16. W przypadkach, o których mowa w pkt 15, po obejrzeniu mieszkania (lub dokumentacji fotograficznej) Potencjalny Najemca ma 1 dzień roboczy na przekazanie swojej decyzji odnośnie najmu. W przypadku podtrzymania przez Potencjalnego Najemcę zainteresowania najmem mieszkania, zgodnie z udzieloną Potencjalnego Najemcy informacją, o której mowa w pkt 15 powyżej, zawarta zostanie umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego lub konsultant COK poinformuje Potencjalnego Najemcę o wymaganych dokumentach potwierdzających dane osobowe Potencjalnego Najemcy oraz zdolność do regulowania przez niego zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego (czynsz, opłaty).
 17. W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio do Biura Lokalnego i technicznej możliwości obejrzenia mieszkania, prezentacja mieszkania odbędzie się bezpośrednio po pozytywnej wstępnej ocenie spełnienia przez Potencjalnego Najemcę warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu okazjonalnego dokonanej przez pracownika Biura Lokalnego. Rejestracja Potencjalnego Najemcy natomiast, w omawianym przypadku na stronie internetowej www.funduszmieszkan.pl odbywać się będzie po osobistym obejrzeniu mieszkania przez Potencjalnego Najemcę, o którym mowa w niniejszym punkcie i podtrzymaniu przez niego chęci wynajęcia mieszkania, zgodnie z pkt 16. Wtedy też z Potencjalnym Najemcą zostanie podpisana umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego lub pracownik Biura Lokalnego albo Konsultant COK poinformuje Potencjalnego Najemcę o wymaganych dokumentach potwierdzających dane osobowe Potencjalnego Najemcy oraz zdolność do regulowania przez niego zobowiązań wynikających z umowy najmu okazjonalnego (czynsz, opłaty).
 18. Potencjalny Najemca będzie zobowiązany do przekazania – w uzgodniony z konsultantem COK sposób – wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 13,16 i 17 w terminie do 3 dni roboczych. Dzień przed upływem tego terminu, w przypadku braku dostarczenia wymaganych dokumentów, konsultant COK skontaktuje się telefonicznie z Potencjalnym Najemcą, w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem zgłoszenia.
 19. Jeżeli formalna weryfikacja dostarczonych dokumentów wykaże ich nieprawidłowość lub niekompletność, konsultant COK skontaktuje się telefonicznie, by przekazać Potencjalnemu Najemcy informację o konieczności uzupełnienia dokumentów w terminie do 2 dni roboczych, bądź innym, uzasadnionym okolicznościami terminie. Niedostarczenie przez Potencjalnego Najemcę prawidłowej i kompletnej dokumentacji we wskazanym terminie spowoduje anulowanie zgłoszenia.
 20. Poprawne pod względem formalnym i dostarczone zgodnie z pkt 18 i 19 dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym. Potencjalny Najemca zostanie poinformowany mailem w najkrótszym możliwym, ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych, terminie o wyniku tej weryfikacji. Dostarczenie Potencjalnemu Najemcy informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji mieszkania dla Potencjalnego Najemcy. W sytuacji, w której Potencjalny Najemca zostanie zweryfikowany pozytywnie i będzie na pierwszym miejscu listy rezerwacyjnej, zostanie do niego przesłany wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z załącznikami.
 21. Zastrzega się możliwość odrzucenia zgłoszenia Potencjalnego Najemcy bez podawania powodów.
 22. Zastrzega się prawo do odwołania lub przełożenia uzgodnionego z Potencjalnym Najemcą terminu prezentacji, w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Funduszu. Jednocześnie, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających Potencjalnemu Najemcy stawienie się na prezentację mieszkania, uzgodniony zostanie inny dogodny termin. Niedotrzymanie kolejnego terminu skutkować będzie anulowaniem rezerwacji. W przypadkach nadzwyczajnych, na pisemny wniosek Potencjalnego Najemcy dopuszcza się wyrażenie zgody na wyznaczenie jeszcze jednego terminu prezentacji.
 23. Osoba lub osoby będące stroną umowy najmu okazjonalnego będą zobowiązane w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy najmu okazjonalnego do:
  a. dostarczenia wymaganych dokumentów związanych z zawarciem umowy najmu okazjonalnego;
  b. wpłacenia kaucji na wskazany rachunek bankowy;
  c. w przypadku płatności „z góry” za cały okres najmu – wpłacenia na wskazany rachunek bankowy czynszu oraz innych należności wynikających z umowy najmu okazjonalnego.
  Po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego Konsultant COK skontaktuje się z Potencjalnym Najemcą i ustali z nim dogodny termin spotkania u Notariusza. Wskazówki dotyczące sposobu dostarczenia wszystkich zabezpieczeń wymaganych zgodnie z umową najmu okazjonalnego zostaną dostarczone Potencjalnemu Najemcy drogą mailową lub podczas rozmowy telefonicznej.
 24. Spełnienie wymagań wskazanych w punkcie 23 będzie warunkiem przekazania mieszkania. Konsultant COK skontaktuje się z Potencjalnym Najemcą i ustali z nim dogodny termin przekazania mieszkania, jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 23. Przekazanie mieszkania zostanie potwierdzone podpisanym przez strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.
 25. W przypadku przedłużania umowy najmu okazjonalnego na kolejny czas oznaczony zastrzega się możliwość dokonywania ponownej weryfikacji formalno-finansowej Najemcy, która polegać będzie na przedstawieniu przez Najemcę aktualnych dokumentów, o których mowa w pkt 13,16 i 17 w terminie do 3 dni roboczych od wystąpienia z takim żądaniem. Do omawianej procedury pkt 18,19,20 i 21 stosuje się odpowiednio.
 26. Dopuszcza się możliwość przedłużenia umowy najmu okazjonalnego na kolejny czas oznaczony jedynie w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt 25 i pod warunkiem uzgodnienia przez strony umowy ewentualnych nowych warunków najmu okazjonalnego.
 27. Potencjalny Najemca może zgłosić reklamację związaną ze sposobem postępowania w zakresie obsługi jego zgłoszenia lub rezerwacji mieszkania na adres mail: cok@funduszmieszkan.pl lub pod numer telefonu COK: 801 800 388 lub +48 22 468 84 60.
 28. COK, w terminie nie przekraczającym 20 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania wpływu pisma, poinformuje Potencjalnego Najemcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 29. Potencjalnemu Najemcy przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do Dyrektora Biura Zarządzania Kontaktami z Klientem BGK Nieruchomości S.A. w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 30. Dokonując zgłoszenia Potencjalny Najemca akceptuje przedmiotowe Zasady.

Dyrektor Biura Zarządzania Kontaktami z Klientem

Pliki do pobrania:

Zasady oferowania mieszkań na wynajem Funduszu Mieszkań na Wynajem (PDF,250 kB)