Obowiązek informacyjny

Szanując prawo do prywatności osób fizycznych, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (dalej „administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@npfr.pl.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Prowadzenie komunikacji, udzielanie odpowiedzi na pytania, tym w celu nawiązania współpracy Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu komunikacji oraz nawiązaniu współpracy handlowej (art. 6 ust 1 lit f RODO) Przez okres przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu
Prowadzenie działań marketingowych Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody
Media społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora lub członków grup oraz celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez czas istnienia profilu administratora, grupy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń
Prowadzenie statystyk Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz m.in. dotyczących preferencji, jakości obsługi w celu poprawy działań administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania, nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych

Podanie danych jest dobrowolne, brak danych niemożliwi administratorowi działanie np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania treści, które są Ci wyświetlane lub też aby zaoferować Ci pomóc. Na stronie portalu wykorzystujemy pliki przedstawione w tabeli poniżej. W celu zarządzania plikami cookies, zmień ustawienia plików cookies w przeglądarce, z której korzystasz:

Lista plików cookies

Nazwa Czas wygaśnięcia Kategoria
estiweb_session istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki sesyjny plik cookie, niezbędny do prawidłowego działania strony
YSC   używany przez YouTube, służy do analityki embedowanych filmików na stronie
_gid Wygasa po 24 godzinach rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny
_1P_JAR Wygasa po miesiącu odpowiada za personalizację reklam
_GRECAPTCHA Wygasa po trzech miesiącach chroni witrynę przed spamem
CONSENT Wygasa po 2 latach YouTube zbiera dane statystyczne
_ga Wygasa po 2 latach rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny
VISITOR_INFO1_LIVE Wygasa po 5 miesiącach, 27 dniach bada wymiary odtwarzanego filmiku, na podstawie których determinuje, czy użytkownik korzysta z nowego czy starego interfejsu
fr Wygasa po 3 miesiącach odpowiada za badanie ruchu użytkownika na witrynie
_gat_gtag_UA_125323134_1 Wygada po 1 minucie używany przez Google, służy do rozróżniania użytkowników
Sb Wygasa po 2 latach Facebook zbiera informacje o ustawieniach języka

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności, w szczególności: podmiotom wspierającym administratora w obsłudze najmu i zarządzaniu nieruchomościami (m.in. PFR Nieruchomości S.A.), dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, bankom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, konsultingowe lub audytowe, podmiotom współpracującym z administratorem w ramach kampanii marketingowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W ramach wykonywania naszych usług poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, LinkedIn.

Z informacją dotyczącą przetwarzania na wymienionych mediach społecznościowych może Pani/Pan zapoznać się pod wskazanymi odesłaniami:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub ulegną zmianie praktyki biznesowe.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 05.08.2022